Tiny Tiny RSS: Community

Character encoding


#1

Using af_readability I got some problem: Instead of getting the content of a page, I got the content with an unreadable encoding. For example:  Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ñòîëèö³ 17 áåðåçíÿ ï³äïàëèëè áóä³âëþ ìàãàçèíó Roshen á³ëÿ ñòàíö³¿ ìåòðî “Ãåðî¿â Äí³ïðà”. instead of “В Оболонському районі столиці 17 березня підпалили будівлю магазину Roshen біля станції метро “Героїв Дніпра”.”

The error I got from tt-rss is below. Can anyone help me?

Uncaught TypeError: Argument 1 passed to iterator_to_array() must implement interface Traversable, null given in /data/web/1/000/060/948/248191/htdocs/tt-rss/vendor/andreskrey/Readability/Nodes/NodeTrait.php:324 Stack trace: #0 /data/web/1/000/060/948/248191/htdocs/tt-rss/vendor/andreskrey/Readability/Nodes/NodeTrait.php(324): iterator_to_array(NULL) #1 /data/web/1/000/060/948/248191/htdocs/tt-rss/vendor/andreskrey/Readability/Nodes/NodeTrait.php(421): andreskrey\Readability\Nodes\DOM\DOMText->getChildren(true) #2 /data/web/1/000/060/948/248191/htdocs/tt-rss/vendor/andreskrey/Readability/Readability.php(1270): andreskrey\Readability\Nodes\DOM\DOMText->hasSingleTagInsideElement('tr') #3 /data/web/1/000/060/948/248191/htdocs/tt-rss/vendor/andreskrey/Readability/Readability.php(1166): andreskrey\Readability\Readability->prepArticle(Object(andreskrey\Readability\Nodes\DOM\DOMDocument)) #4 /data/web/1/000/060/948/248191/htdocs/tt-rss/vendor/andreskrey/Readability/Readability.php(155): andreskrey\Readability\Readab

#2

my experience with readability is that it doesn’t work very well on non-unicode data which your feed probably is

e: i remember some hacks being in place which made some cp1251 feeds work but they probably won’t work for every charset out there

you haven’t specified any information about your system or feed url or whatever so nobody here will be able to help you any further

use search